Algemene voorwaarden – Nlz Marketing – Versie 1.3 – 01.05.2021

 

 1. Definities

Abonnement: doorlopende Overeenkomst welke Opdrachtgever afsluit met Opdrachtnemer met als oogmerk het gebruik maken van de Diensten van Opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Aanbiedingen: Alle prijsopgaven en/of offertes van Opdrachtnemer.

Bevriezen: De Overeenkomst is te Bevriezen, dit houdt in dat de Overeenkomst kan worden gepauzeerd voor een termijn van maximaal twee maanden.

Content: Geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social media kanalen en andere (online) media geplaatst te worden.

Diensten: Alle prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst en/of Abonnement, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Opdracht: De dienst en/of het product dat door Opdrachtnemer geleverd zal worden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten en/of producten.

Opdrachtnemer: Nlz Marketing, gevestigd te Luzernevlinder 37, 3544DK te Utrecht.

Overeenkomst: Een door beide partijen (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) ondertekend document/bevestigingsmail waarin de afspraken met betrekking tot de door Opdrachtnemer te verrichten – en de door Opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

Schriftelijk: Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Door de ondertekening of het bevestigen van een Overeenkomst met Opdrachtnemer verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe versie van rechtswege van toepassing op de Overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

2.5 Indien Opdrachtgever voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze Algemene voorwaarden, zijn deze alleen bindend indien zij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

 

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Alle offertes en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3.4 Indien Opdrachtgever een Opdracht (vormvrij) verstrekt, is hij/zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een Aanbieding kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

 1. Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Opdrachtnemer akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Eventuele aanpassingen en wijzigingen van de oorspronkelijk gemaakte Overeenkomst gaan pas in wanneer Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

4.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst, met betrekking tot het onderhouden van social media en social media advertising, initieel aangegaan voor een periode van vier maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen twee maanden vóór het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend heeft opgezegd.

4.4 Voor Overeenkomsten, met betrekking tot het onderhouden van social media, geldt altijd een proeftijd van één maand. Voor het aflopen van de eerste maand vindt een evaluatie plaats over het tot heden uitgevoerde werk. Opdrachtnemer is bevoegd de kosten van de proeftijd te vorderen. Gedurende de proeftijd kunnen geen extra kosten door Opdrachtnemer gevorderd worden en is er geen sprake van de regulier overeengekomen opzegtermijnen.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer vermeldt in haar aanbod welke werkzaamheden hij zal verrichten in het kader van de Opdracht.

5.2 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen vakkundig uitvoeren.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens (tekst, beelden, video, ideeën, suggesties en wat hier redelijkerwijs nog meer onder valt), waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de afgesproken Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden versterkt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal regelmatig herinneringen naar Opdrachtgever sturen wanneer er geen of onvoldoende gegevens zijn aangeleverd, echter Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het tijdig toesturen van de overeengekomen gegevens.

5.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5 De verplichtingen van Opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle Diensten worden door of namens Opdrachtnemer geleverd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  

 1. Tarieven

6.1 De tarieven zijn genoemd in de Opdrachtbevestiging, Overeenkomst en/of de geldende tarievenlijsten, die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

6.2 Alle prijzen en tarieven genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW.

6.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende Overeenkomst. Opdrachtnemer zal de nieuwe tarieven één maand voor de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds ontbinden. Het recht op tussentijdse ontbinding vervalt indien Opdrachtgever niet binnen twee weken na bekendmaking van de nieuwe tarieven schriftelijk -en aangetekend- de Overeenkomst tussentijds ontbindt. Dit recht vervalt ook, indien de wijziging van de tarieven een gevolg is van een wijziging van de wet- en regelgeving omtrent het in rekening brengen/verhalen van kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), en/of indien de markt- c.q. economische omstandigheden om welke reden dan ook wijzigen.

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1 Vanaf het moment dat er een Overeenkomst wordt gesloten, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, rust op Opdrachtgever een betalingsverplichting.

7.2 De facturen van Opdrachtnemer zullen gebaseerd zijn op de met de Diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de Overeenkomst.

7.3 Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever de aan hem/haar gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.

7.4 In genoemde gevallen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde Diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7.5 Indien Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in verzuim.

7.6 Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. De buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen worden berekend op grond van Wet Incasso Kosten (2012) en bedragen tenminste € 40,00.

7.7 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van Opdrachtgever onjuist zijn, dient hij uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden. Deze factuur zal binnen 14 dagen na verzending betaald moeten worden.

7.8 Indien Opdrachtnemer een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal hij het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van Opdrachtgever terugstorten op de rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

8.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige Overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.2 De ontbinding van een Overeenkomst dient twee maanden voor de afloopdatum bekend te zijn bij Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring. Opzegging

8.3 De opzegging of het niet verlengen van langdurige Overeenkomsten dient twee maanden voor de afloopdatum bekend te zijn bij Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring.

8.4 Opdrachtnemer behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, geen uitvoering te geven aan een ondertekende Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Opdrachtnemer weigert zal hij Opdrachtgever binnen zeven dagen na ondertekening van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

8.5 Opzegging of het niet verlengen van langdurige Overeenkomsten mag eerder dan de uiterlijke datum worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Het contract zal dan aflopen op de afgesproken einddatum.

 1. Bevriezing van de overeenkomst

9.1 Indien Opdrachtgever vanwege niet nader te noemen redenen, tijdelijk geen gebruik wenst te maken van de Diensten staat er een mogelijkheid om onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer de Overeenkomst tijdelijk te bevriezen, inhoudende dat alle lopende termijnen gedurende de bevriezingsperiode worden opgeschort en opgeschoven zolang de bevriezing voortduurt, waarbij partijen gedurende de bevriezing over en weer geen verplichting hebben tot het leveren van diensten c.q. betalen van geld anders dan reeds over een andere periode opeisbare vordering aan de zijde van Opdrachtnemer.

9.2 Gedurende de periode van Bevriezing behoudt Opdrachtnemer het recht voor om, afhankelijk van het gekozen Abonnement door Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid maandelijks een percentage van het overeengekomen bedrag dat zonder Bevriezing verschuldigd was te vorderen. Deze vordering kan door Opdrachtgever niet worden betwist, behoudens indien en voor zover deze betwisting gepaard gaat met het continueren van de Overeenkomst en de intrekking van de Bevriezing.

9.3 Na het verlopen van de termijn van Bevriezing, vindt doorgang van de Overeenkomst plaats conform de eerder overeengekomen termijnen, waarbij de Bevriezing geldt als tijdelijke opschorting/opschuiving.

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opzegging gedurende een Bevriezing, de regulier overeengekomen opzegtermijnen blijven onverminderd van kracht en gaan pas lopen na de termijn van Bevriezing is afgelopen.

9.5 Indien Opdrachtgever, voor het verlopen van de termijn van Bevriezing, de Overeenkomst wenst op te zeggen – met inachtneming van de geldende opzegtermijnen – dient de opzegging binnen twee weken voor de afloopdatum van de Bevriezing bekend te zijn bij Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring, waarna de reguliere opzegtermijnen aanvangen per einde van de bevriezingstermijn.

 1. Copyright

10.1 Het eigendom van door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2 Opdrachtgever mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4 Al het door Opdrachtnemer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

10.5 Alle geleverde of gepubliceerde materialen en/of Content die tot stand zijn gekomen tijdens het onderhouden van de social media pagina(‘s), mogen door Opdrachtgever na opzegging van het contract niet meer gebruikt worden. Mocht dit wel het geval zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een bedrag te facturen aan Opdrachtgever.

10.6 Alle geleverde of gepubliceerde materialen en/of Content die tot stand zijn gekomen tijdens het onderhouden van de social media pagina(‘s), mogen door Opdrachtgever tijdens het onderhoud alleen op het social media platform, waarvoor Opdrachtnemer het onderhoud verricht, geplaatst worden. Mocht dit beding overschreden worden, is Opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor een bedrag te facturen aan Opdrachtgever.

 1. Naamsvermelding

11.1 Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Opdrachtnemer te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Voor zover Opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waarop Opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Opdrachtnemer of het ervan verbreken, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken van derden waardoor de afgesproken Overeenkomsten niet of minder goed kunnen worden uitgevoerd.

12.3 Opdrachtnemer is gevrijwaard voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat informatie, welke via internet verzonden wordt, wellicht door derden (mee)gelezen kan worden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook wat is veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12.5 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website, social media pagina(‘s) of in nieuwsbrieven van Opdrachtgever is aangebracht.

12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

12.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door haar worden ingeschakeld.

12.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

123.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, gebaseerd op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit zonder dat er sprake is van schuld of verwijt voor Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is uitgesloten van enig verwijt.

 1. Buitengebruikstelling

13.1 Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting aan Opdrachtnemer niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

13.2 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13.3 Tot indienststelling wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 1. Klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking tot uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.2 Klachten, als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

14.3 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 Aansprakelijkheid.

 1. Geheimhouding

15.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

16.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie.

 1. Persoonsregistratie

16.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan haar toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

16.2 Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de Wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft.

16.3 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Voor het aangaan van contracten en het geven van adviezen; – Voor het aanschaffen van producten (domeinnamen en hostingpakketten); – Voor het versturen van offertes en facturen; – Voor het maandelijks versturen van een nieuwsbrief; – Voor het wekelijks versturen van een mail waarin Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld van het door Opdrachtnemer gemaakte werk; – Om Opdrachtgever te contacteren indien gegevens zijn achtergelaten via het contactformulier op de website of door middel van de advertenties.

16.4 Een overzicht van de persoonsgegevens kan bij Opdrachtnemer worden opgevraagd.

 1. Beschikbaarheid van bestanden

17.1 Opdrachtnemer archiveert digitale en andere bestanden. Mocht Opdrachtnemer digitaal aangeleverde bestanden zijn verloren of hebben beschadigd, kunnen deze twee jaar na oplevering worden opgevraagd.

17.2 Opdrachtnemer archiveert digitale en andere bestanden. Mochten bestanden beschadigd raken, verloren gaan of om een andere reden niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg kan zijn.